Bibliografie van Groningen

Tijdschriften en databestanden

Áfslag Noord
Agrarisch recht
Archis
Archievenblad; Tijdschrift van de Vereniging van Archivarissen in Nederland
Archivar, der
Ardea

Beaken, it
Bentheimer Jahrbuch
Berichten van het Rijksinstituut voor Oudheidkundig Bodemonderzoek
Bibliotheek en Samenleving
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Boerderij, de
Broerstraat 5
Bulletin KNOB
Bulletin van de Vereniging van Vrienden van het Groninger Museum

Caert-thresoor; Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie in Nederland
Consigne

Documentatieblad Nadere Reformatie
Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800
Drents Genealogisch Jaarboek
Driemaandelijkse Bladen voor taal en volksleven in het oosten van Nederland
Driemaandelijks tijdschrift voor Genealogie en Historie 'Westerwolde'

Emder Jahrbuch
Emslandisches Jahrbuch

Fryske Nammen

Gea; Driemaandelijks tijdschrift van de stichting Geologische Activiteiten voor belangstellenden in de geologie en de mineralogie
Genealogysk Jierboekje
Gens Nostra; Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging
Geodesia
Geografie
Geologie en Mijnbouw
Golden Raand
Gorteria
Grauwe Gors; Avifauna Groningen
Groen
Groeningen
Grondboor en Hamer
Groniek
Groninger Kerken
Gronings Historisch Jaarboek

Halfjaarlijks bericht van de Historische Kring voor Noordelijk Hunsingo
Hansische Geschichtsblätter
Heemschut
Heidemijtijdschrift
Historisch Geografisch Tijdschrift
Historische Kring Leek
Historische vereniging gemeente Scheemda
Hoeksteen, de; Tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis
Huppeldepup

Infobulletin Winshem
Ingenieur, de

Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografische Bureau
Jaarboek voor het democratisch socialisme
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis
Jaarverslag Stichting Boerderijonderzoek

Kartografisch Tijdschrift
Kijk op het Noorden
Krödde; Grunneger Tiedschrift

Lopster Kroniek
LT-journaal

Misjpoge

Naamkunde
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis
Nederlands Bosbouw Tijdschrift
Nederlandse Leeuw, de; Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde
NEHA-Bulletin
NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis
Nieuwe Drentse Volksalmanak; Historisch Jaarboek voor Drenthe
Nieuwe Taalgids
Nieuwe Zelfzwichter
Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis
Noorderbreedte

Ons Erfgoed
Oogst
Orgel
Ostfriesland Magazin; Die Illustrierte für Land und Inseln zwischen Dollart und Jadebusen
Otar
Ovend, de
OD; Maandblad van de Vereniging voor documentaire informatievoorziening en administratieve organisatie (SOD)

Palaeohistoria
Paleo-aktueel
Pluustergoud, Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer e.o.

Quellen und Forschungen zur Ostfriesischen Familien- und Wappenkunde

Riepe, de
Rooilijn

Schoonschrift; Aktueel maandblad over natuur en milieu in Groningen
Schrijver & Caravan
Spieghel Historiael; Maandblad voor geschiedenis en archeologie
Stad & Lande; Cultuur-historisch tijdschrift voor Groningen

Taal en Tongval
TABU
Toal en taiken
Traditie
Trajecta
Tijdschrift Economische en Sociale Geografie
Tijdschrift voor Geschiedenis
Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en letterkunde
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis
Tijdschrift van de koninklijke vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis

Us Wurk
Ut de Smidte

Veenkoloniale Volksalmanak
Verslagen en Mededelingen Oud-Vaderlands Recht
Vitrine
Volkskundig Bulletin
Vrije Fries, de
Vrouger; Orgaan van de Historische Vereniging Scharmer-Harkstede en Omstreken

Waardeel; Tijdschrift van de Drentse Historische Vereniging
Waddenbulletin
Westerheem

Zo as 't was; Tijdschrift over de historie van de gemeente Bedum

Doorzochte databestanden:


Online Contents - inhoudsopgaven van diverse tijdschriften
GLIN - overzicht van grijze literatuur in Nederland