Bibliografie van Groningen

Introductie

Opzet en geschiedenis van de Bibliografie van Groningen

De Bibliografie van Groningen wordt samengesteld door een Stichting waarin samenwerken: Biblionet Groningen, de Groninger Archieven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Bibliotheek van de Provincie Groningen en Uitgeverij Boomker en Savenije te Groningen/Haren. In 1984 verscheen de eerste gedrukte aflevering van deze bibliografie als zelfstandige publicatie; dit deel bevatte de publicaties uit het jaar 1983. In het jaardeel 1997 werd aangekondigd dat dit het laatste gedrukte deel was en dat de bibliografie vanaf 1998 in digitale vorm zou gaan verschijnen uit de verwachting dat de toegankelijkheid en raadpleegmogelijkheden hierdoor sterk zullen verbeteren.

Met nadruk brengen wij onder uw aandacht, dat de Bibliografie van Groningen een bibliografie is en geen catalogus. Dat betekent dat zij geen overzicht geeft van een bepaalde collectie die ergens als geheel te raadplegen is, maar een verzameling biedt van beschrijvingen van literatuur over een bepaald onderwerp; in dit geval stad en provincie Groningen. Voor vragen over raadpleging en/of beschikbaarheid van de in de bibliografie beschreven literatuur: klik op reacties.

De Bibliografie van Groningen bevat titels van publicaties die verband houden met de stad en provincie Groningen. Bovendien zijn opgenomen publicaties in de Groninger taal. De redactie streeft naar volledigheid. Daarom zijn niet alleen boeken opgenomen, maar ook brochures, tijdschriftartikelen en rapporten. Het spreekt voor zich, dat desondanks niet alles kan worden opgenomen wat ook maar enig verband houdt met Groningen. Bovendien wijzen wij U erop dat publicaties uit de jaren 1999 en 2000 nog niet in de bibliografie zijn ingevoerd.

De criteria voor de samenstelling van de bibliografie kunnen als volgt worden samengevat:

 • artikelen of delen van publicaties zijn opgenomen als de informatie een blijvende waarde heeft
 • titels over personen afkomstig uit Groningen, die nationale of internationale betekenis hebben, zijn vermeld als het regionale aspect informatieve waarde heeft.

Niet zijn opgenomen:

 • publicaties die zijn uitgegeven in de provincie Groningen, maar waarvan de inhoud geen betrekking heeft op dit gewest;
 • jaarverslagen, jaarplannen, statistisch materiaal en artikelen in dagbladen;
 • statuten, verordeningen en reglementen, leverings- en bestekvoorwaarden;
 • gedrukte rekesten en adressen, open brieven;
 • promotie- en reclamedrukwerk, VVV-materiaal;
 • romans als het regionale aspect niet van wezenlijk belang is
 • artikelen in periodieken van één pagina of minder, behalve als het gaat om proza of poëzie in het Gronings
 • met betrekking tot (concept-)nota's, notities, (voorlopige en/of deel-) rapporten en reacties hierop wordt in principe volstaan met belangrijke beleidsrapporten

Organisatie

De Bibliografie van Groningen wordt tot stand gebracht door een werkgroep die als volgt is samengesteld (de met een * aangegeven leden vormen de redactie):

 • R.A. Ebeling, taal- en naamkundige, Leek
 • Mw. J. van Keulen, Groninger Archieven *
 • Mw. W. Bolhuis, Universiteitsbibliotheek Groningen
 • Mw. T. Lekkerkerker-Slim, Biblionet Groningen *
 • T. Musschenga, Universiteitsbibliotheek Groningen
 • Mw. W. Prummel, Vakgroep Archeologie Rijksuniversiteit Groningen
 • A. Punte, Groninger Archieven
 • Mw. H. Raap, Provinciale Bibliotheek Groningen
 • Mw. M. Visch-Camphuis, Groninger Archieven
 • Mw. J.C.L. de Vries, Nederlands Agronomisch-Historisch Instituut, Rijksuniversiteit Groningen

De werkgroep verricht haar werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur, dat de volgende samenstelling heeft:

 • H. Boomker, Boomker en Savenije
 • Mw. G. During-Buis, Groninger Archieven
 • M. G. J. Duijvendak, Letterenfaculteit RUG
 • A. K. Keyzer, Universiteitsbibliotheek Groningen
 • Mw. J. van Keulen, Groninger Archieven
 • Mw. M. Nieboer, Universiteitsbibliotheek Groningen
 • R. Pronk, Biblionet Groningen
 • Mw. H. Raap, Provinciale Bibliotheek Groningen
 • Mw. G.A.P.Schuurmans, Biblionet Groningen